User Tools

Site Tools


31--nh-l-p-x-la-gi

Đình Lập
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập

Đình Lập là một xã thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

31--nh-l-p-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)