User Tools

Site Tools


31--nh-d-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-d-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đình Dù</​b>​ là một xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đình Dù có diện tích 4,47 km², dân số năm 1999 là 6515 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1457 người/​km².
 +</​p><​p>​Trung tâm hành chính, chính trị của xã Đình Dù nằm tại thôn Đình Dù-nơi có Đài tưởng niệm Bác Hồ về thăm.
 +</​p><​p>​Xã Đình Dù gồm các thôn: Thị Trung, Đình Dù, Xuân Lôi và Ngải Dương. Chợ Đường Cái thuộc xã Đình Dù và năm ở thôn Thị Trung; hai thôn Thị Trung và Đình Dù tiếp giáp đường quốc lộ 5; Do vậy, hai thôn này có nhiều điều kiện thuận lợi để giao thương, phát triển kinh tế xã hội.
 +</​p><​p>​Thôn Xuân Lôi - làng nghề làm đậu phụ rất nổi tiếng ở khu vực, nơi đây cung cấp thực phẩm cho nhiều xã trong huyện.
 +</​p><​p>​Ngải Dương-về mặt địa lý xa trung tâm hành chính của xã nhất- ở đây có chi bộ Đảng thôn Ngải Dương - là một trong những (là một trong ba) chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hưng Yên.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011022452
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.230 seconds
 +Preprocessor visited node count: 890/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35628/​2097152 bytes
 +Template argument size: 746/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1556/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.163 ​     1 -total
 + ​58.43% ​ 107.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​53.39% ​  ​98.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.46% ​  ​45.048 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.19% ​  ​35.335 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.18% ​  ​33.483 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.68%   ​17.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_V&#​259;​n_L&​acirc;​m
 +  8.48%   ​15.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.06%   ​12.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.69%   ​12.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243576-0!canonical and timestamp 20181011022452 and revision id 40663176
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-d-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)