User Tools

Site Tools


31--nh-c-ng-ho-ng-mai-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-c-ng-ho-ng-mai-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Định Công</​b>​ là một phường thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Định Công có diện tích 2,7 km², dân số năm 2003 là 14966 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 5543 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa giới hành chính phường Định Công: Đông giáp phường Thịnh Liệt; Tây và Bắc giáp quận Thanh Xuân; Nam giáp phường Đại Kim;
 +</​p><​p>​Khu đô thị mới Định Công, khu đô thị Định Công - Đại Kim, bệnh viện Bưu điện, Học viện Khoa học Quân sự ở phương này
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1317
 +Cached time: 20181011192243
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.298 seconds
 +Preprocessor visited node count: 901/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35471/​2097152 bytes
 +Template argument size: 781/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1776/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.072/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 224.597 ​     1 -total
 + ​54.72% ​ 122.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​48.59% ​ 109.130 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.89% ​  ​46.922 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_qu&#​7853;​n_Ho&​agrave;​ng_Mai
 + ​19.61% ​  ​44.039 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.39% ​  ​34.557 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​11.70% ​  ​26.276 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.77%   ​19.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.05%   ​13.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.71%   ​12.832 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243573-0!canonical and timestamp 20181011192243 and revision id 41835000
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-c-ng-ho-ng-mai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)