User Tools

Site Tools


31--nh-an-g-quao-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--nh-an-g-quao-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Định An.</​div>​
 +<​p><​b>​Định An</​b>​ là một xã thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Định An có diện tích 36,​09 km²,​ dân số năm 1999 là 15907 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 441 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Định An có chợ và khu dân cư Bình An là dự án xây dựng có quy mô lớn của huyện Gò Quao nằm ở Quốc lộ 61 gần trung tâm bưu điện Sóc Ven( đang xây dựng ).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181024090446
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.308 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1230/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 98663/​2097152 bytes
 +Template argument size: 717/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1770/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.096/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.31 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 237.331 ​     1 -total
 + ​52.60% ​ 124.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​49.70% ​ 117.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​37.73% ​  ​89.547 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​24.63% ​  ​58.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_G&​ograve;​_Quao
 + ​20.94% ​  ​49.703 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.50% ​  ​34.413 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.51% ​  ​24.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.07%   ​14.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ki&​ecirc;​n_Giang
 +  5.75%   ​13.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243568-0!canonical and timestamp 20181024090446 and revision id 42978764
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--nh-an-g-quao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)