User Tools

Site Tools


31--ng-vi-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-vi-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đông Viên</​b>​ là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Rã Bản.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Đông Phong và Dương Phong (Bạch Thông).</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Dương Phong (Bạch Thông), xã Đại Sảo.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Đại Sảo, xã Rã Bản.</​li></​ul><​p>​Xã Đông Viên có diện tích 21,​77 km²,​ dân số năm 1999 là 2305 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 106 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Đông Viên có diện tích 21,​53 km²,​ dân số khoảng 2.440 người, mật độ dân số đạt 113 người/​km².<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đông Viên có tỉnh lộ 257 chạy qua địa bàn, gần như song song với sông Cầu. Ngoài ra, xã cũng có nhiều khe suối nhỏ đổ ra sông Cầu như khuổi Câu.
 +</​p><​p>​Xã Đông Viên được chia thành các thôn bản: Cáu, Cốc Lùng, Nà Chang, Khau Chủ, Làng Sen, Nà Mèo, Nà Lào, Nà Pèng, Cốc Héc, Nà Kham, Nà Cọ, Nà Vằn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011073620
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.209 seconds
 +Preprocessor visited node count: 911/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36830/​2097152 bytes
 +Template argument size: 660/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2067/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.066/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 170.544 ​     1 -total
 + ​60.52% ​ 103.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.42% ​  ​94.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.02% ​  ​40.972 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.45% ​  ​36.573 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.38% ​  ​26.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.12% ​  ​17.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ch&#​7907;​_&#​272;&#​7891;​n
 +  8.72%   ​14.871 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.11%   ​12.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +  7.07%   ​12.057 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243818-0!canonical and timestamp 20181011073620 and revision id 40663045
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)