User Tools

Site Tools


31--ng-v-n-th-tr-n-h-giang-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-v-n-th-tr-n-h-giang-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đồng Văn</​b>​ là thị trấn huyện lỵ của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Đồng Văn có diện tích 30,​31 km²,​ dân số năm 1999 là 5935 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 196 người/​km².
 +</​p><​p>​Thị trấn Đồng Văn được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 2008, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đồng Văn. Thị trấn rộng 30,​3065 km² và có 5.935 người (tại thời điểm thành lập thị trấn).
 +</​p><​p>​Phía Đông của thị trấn Đồng Văn giáp xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc; Tây giáp xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn; Nam giáp các xã Thài Phìn Tủng, Tả Phìn, Tả Lủng, huyện Đồng Văn và xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc; Bắc giáp xã Ma Lé, huyện Đồng Văn và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181012033918
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.232 seconds
 +Preprocessor visited node count: 924/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37054/​2097152 bytes
 +Template argument size: 838/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1802/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.880 ​     1 -total
 + ​60.34% ​ 116.381 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.22% ​ 106.506 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.86% ​  ​38.315 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.73% ​  ​36.125 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.38% ​  ​27.733 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.02%   ​17.405 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7891;​ng_V&#​259;​n
 +  7.87%   ​15.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Giang
 +  7.74%   ​14.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.85%   ​13.221 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​348039-0!canonical and timestamp 20181012033917 and revision id 40662518
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-v-n-th-tr-n-h-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)