User Tools

Site Tools


31--ng-v-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-v-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đông Vệ</​b>​ là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Đông Vệ có diện tích 4,78 km², dân số năm 1999 là 16107 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 3370 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ có diện tích 0,54 km² và dân số 15.136 người<​sup id="​cite_ref-NN1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Đông Vệ nằm dựa lưng vào núi Mật Sơn và có sông nhà Lê (sông Đông Giang) chảy qua.
 +</p>
 +
 +<​h2><​span id="​Qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quá_trình_hình_thành_và_phát_triển">​Quá trình hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Xã Đông Vệ trước năm 1971 thuộc huyện Đông Sơn bao gồm 4 làng Tạnh Xá, Quảng Xá, Bố Vệ và Mật Sơn.
 +</​p><​p>​Năm 1971, sáp nhập vào thị xã Thanh Hóa.
 +</​p><​p>​Năm 1994, thành lập phường Đông Vệ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Vệ.
 +</​p><​p>​Năm 1995, sáp nhập 30.97 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Thịnh vào phường Đông Vệ<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd><​ul><​li>​Phường Đông Vệ có đường quốc lộ số 1 chạy cắt ngang (đường Quang Trung).</​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li>​Tập trung các bệnh viện lớn của tỉnh (Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện phụ sản...).</​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li>​Nhà máy Bia Thanh Hóa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh.</​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li>​Chợ Nam Thành - trung tâm buôn bán nhỏ lẻ phía Nam thành phố.</​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li>​Nhà máy nước Thanh Hóa-cung cấp nước cho tỉnh</​li></​ul></​dd></​dl><​dl><​dd><​ul><​li>​Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa nằm tại phường này.</​li></​ul></​dd></​dl>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181011152313
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.227 seconds
 +Preprocessor visited node count: 991/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43496/​2097152 bytes
 +Template argument size: 825/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3120/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.064/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 175.842 ​     1 -total
 + ​62.00% ​ 109.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.54% ​  ​97.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.62% ​  ​39.772 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​20.17% ​  ​35.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.64% ​  ​25.752 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.75% ​  ​18.908 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Thanh_H&​oacute;​a
 +  8.16%   ​14.355 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.32%   ​11.107 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.91%   ​10.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243817-0!canonical and timestamp 20181011152313 and revision id 40663042
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)