User Tools

Site Tools


31--ng-tuy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-tuy-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồng Tuyển là một xã vùng thấp nằm ở phía Bắc thành phố Lào Cai, trung tâm xã cách trung tâm thành phố Lào Cai 5 km.</​b>​
 +</​p><​p><​i>​Phía Đông và phía Đông Nam giáp với phường Duyên Hải, Kim Tân.</​i>​
 +</​p><​p><​i>​Phía Tây giáp huyện Bát Xát.</​i>​
 +</​p><​p><​i>​Phía Nam giáp phường Bắc Cường.</​i>​
 +</​p><​p><​i>​Phía Bắc giáp huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.</​i>​
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Đồng Tuyển thuộc vùng địa hình đồi núi thấp, nằm trong khu vực thung lũng sông Hồng, được tạo bởi 2 dãu núi Con Voi và Hoàng Liên Sơn. Ranh giới xã nằm ở bờ hữu sông Hồng và dãy Con Voi. Địa hình có xu thế dốc dần xuống theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và bị chia cắt bởi các khe suối, khe tụ thủy, đồi núi,…
 +</​p><​p>​Địa hình đồi núi chiếm trên 75% diện tích xã, độ cao trung bình từ 120m đến 180m so với mực nước biển, độ dốc trung bình khoảng 24<​sup>​o</​sup>​ đến 28<​sup>​o</​sup>,​ nơi dốc nhất từ 30<​sup>​o</​sup>​ đến 45<​sup>​o</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Đồng Tuyển thuộc tiểu vùng khí hậu nhiệt đới núi thấp và chịu ảnh hưởng chủ yếu của khí hậu miền Bắc
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Nhi.E1.BB.87t_.C4.91.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhiệt_độ">​Nhiệt độ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 23,​7<​sup>​o </​sup></​p><​p>​Nhiệt độ cao nhất trong năm khoảng 41<​sup>​o</​sup></​p><​p>​Nhiệt độ thấp nhất năm khoảng 1,​5<​sup>​o</​sup></​p><​p>​Thời gian nhiệt độ thấp nhất thường là vào khoảng các tháng 12 năm trước và tháng 1,2 năm sau
 +</​p><​p>​Thời gian nhiệt độ cao nhất là tháng 6,7,8 trong năm.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​N.E1.BA.AFng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nắng">​Nắng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Số giờ nắng trong năm khoảng 1.577 giờ, bình quân tháng khoảng 131 giờ.
 +</​p><​p>​Số giờ nắng trung bình trong tháng hè khoảng 150 giờ
 +</​p><​p>​Số giờ nắng trung bình trong tháng đông khoảng 92 giờ
 +</​p><​p>​Số ngày có sương mù trong năm khoảng 44 ngày
 +</p>
 +<​h3><​span id="​L.C6.B0.E1.BB.A3ng_m.C6.B0a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lượng_mưa">​Lượng mưa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Lượng mưa bình quân hằng năm khoảng 1.600 mm, số ngày có mưa trong năm 152 ngày. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9, tập trung chủ yếu vào tháng 8 với lượng mưa là 398,7 mm. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thời gian này mưa ít, chỉ chiếm 20% cả năm.
 +</​p><​p>​
 +Những tháng có mưa thường gây lũ nên đã ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân.</​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011120406
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.189 seconds
 +Preprocessor visited node count: 865/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35140/​2097152 bytes
 +Template argument size: 679/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.3 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 136.573 ​     1 -total
 + ​72.33% ​  ​98.782 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.64% ​  ​86.915 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.59% ​  ​33.579 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.07% ​  ​19.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_L&​agrave;​o_Cai
 + ​12.18% ​  ​16.636 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.21%   ​12.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  7.89%   ​10.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.74%   ​10.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.22%    5.763      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243811-0!canonical and timestamp 20181011120406 and revision id 40159404
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-tuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)