User Tools

Site Tools


31--ng-th-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-th-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Thọ</​b>​ là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Đông Thọ có diện tích 3,65 km², dân số năm 1999 là 13904 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 3809 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa, phường Đông Thọ có diện tích 3,64 km² và dân số 12.514 người<​sup id="​cite_ref-NN1_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Phường Đông Thọ nằm về phía Tây Bắc của thành phố.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Qu.C3.A1_tr.C3.ACnh_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Quá_trình_hình_thành_và_phát_triển">​Quá trình hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Năm 1947, xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở các làng cổ Thọ Hạc, Quán Dò, Đông Tác.
 +</​p><​p>​Năm 1954, xã Đông Thọ được chuyển về thị xã Thanh Hóa.
 +</​p><​p>​Ngày 28 - 6 - 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/NĐ-CP thành lập phường Đông Thọ thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Đông Thọ.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<​ul><​li>​Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2000- 2005 đạt trên 15%;</​li>​
 +<​li>​Thu ngân sách hàng năm tăng 20%;</​li>​
 +<​li>​Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 35%, hộ nghèo giảm còn 3%.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li>​
 +<​li>​Ở đây có khu công nghiệp Tây Bắc Ga Thanh Hóa và khu đô thị Đông Bắc Ga Thanh Hóa.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011071407
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.247 seconds
 +Preprocessor visited node count: 996/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44412/​2097152 bytes
 +Template argument size: 952/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3982/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 201.822 ​     1 -total
 + ​65.91% ​ 133.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.62% ​ 120.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.36% ​  ​53.209 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.61% ​  ​33.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.79% ​  ​25.817 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.35%   ​18.872 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_x&​atilde;,​_ph&#​432;&#​7901;​ng_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Thanh_H&​oacute;​a
 +  7.53%   ​15.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.07%   ​12.250 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.86%    9.803      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​544495-0!canonical and timestamp 20181011071406 and revision id 40663056
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-th-th-nh-ph-thanh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)