User Tools

Site Tools


31--ng-th-nh-thanh-ba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-th-nh-thanh-ba-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Thành</​b>​ là một xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đông Thành có diện tích 12,​43 km²,​ dân số năm 1999 là 6777 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 545 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Đình Đông Thượng là di tích nổi tiếng ở Đông Thành; được xây dựng từ lâu đời, thờ 4 vị đại vương, trong đó thờ 2 vị là Tuấn công Cao lĩnh sơn linh ứng đại vương và Hiển công Cao viên sơn linh ứng đại vương thời vua Hùng Duệ Vương và 2 vị đại vương họ Vi là Thỏa Kỳ Đô hộ thông minh Nẫm ứng đại vương và Trung quân Chính trực dũng lược Hùng đoán đại vương. Đây là 2 vị tướng nhà Đinh họ Vi Đông Thành có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân vào thời nhà Đinh thế kỷ thứ X. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181012093000
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.254 seconds
 +Preprocessor visited node count: 938/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37989/​2097152 bytes
 +Template argument size: 850/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1994/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.079/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 213.057 ​     1 -total
 + ​68.56% ​ 146.080 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​63.75% ​ 135.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.10% ​  ​66.264 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.92% ​  ​33.924 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.01% ​  ​25.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.62%   ​16.236 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Thanh_Ba
 +  6.72%   ​14.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.36%   ​13.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.76%   ​10.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243785-0!canonical and timestamp 20181012093000 and revision id 40663068
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-th-nh-thanh-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)