User Tools

Site Tools


31--ng-th-nh-thanh-ba-la-gi

Đông Thành là một xã thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Đông Thành có diện tích 12,43 km², dân số năm 1999 là 6777 người,[1] mật độ dân số đạt 545 người/km².

Đình Đông Thượng là di tích nổi tiếng ở Đông Thành; được xây dựng từ lâu đời, thờ 4 vị đại vương, trong đó thờ 2 vị là Tuấn công Cao lĩnh sơn linh ứng đại vương và Hiển công Cao viên sơn linh ứng đại vương thời vua Hùng Duệ Vương và 2 vị đại vương họ Vi là Thỏa Kỳ Đô hộ thông minh Nẫm ứng đại vương và Trung quân Chính trực dũng lược Hùng đoán đại vương. Đây là 2 vị tướng nhà Đinh họ Vi Đông Thành có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân vào thời nhà Đinh thế kỷ thứ X. [2]

31--ng-th-nh-thanh-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)