User Tools

Site Tools


31--ng-t-n-ng-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--ng-t-n-ng-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đồng Tân</​b>​ là một xã thuộc huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đồng Tân có diện tích 6,38 km², dân số năm 1999 là 5123 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 803 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Xã gồm 8 thôn:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Thôn Xuân Tình</​li>​
 +<​li>​Thôn Vọng Tân</​li>​
 +<​li>​Thôn Khả Lạc</​li>​
 +<​li>​Thôn Tứ Kỳ</​li>​
 +<​li>​Thôn Mỹ Cầu</​li>​
 +<​li>​Thôn Khánh Vân</​li>​
 +<​li>​Thôn Thái Bằng</​li>​
 +<​li>​Thôn Đồng Xung</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1252
 +Cached time: 20181013203727
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.193 seconds
 +Preprocessor visited node count: 917/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38408/​2097152 bytes
 +Template argument size: 699/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1584/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.054 ​     1 -total
 + ​60.21% ​  ​94.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.90% ​  ​86.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.36% ​  ​33.549 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.93% ​  ​29.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.24% ​  ​20.788 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.96% ​  ​17.213 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​7912;​ng_H&​ograve;​a
 +  9.52%   ​14.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.88%   ​10.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +  6.59%   ​10.352 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243768-0!canonical and timestamp 20181013203727 and revision id 40662522
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--ng-t-n-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)