User Tools

Site Tools


31--n-x-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--n-x-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đồn Xá</​b>​ là một xã thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đồn Xá có diện tích 7,66 km², dân số năm 1999 là 5959 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 778 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã có 9 thôn: Bồ Xá, Đa Tài, Đạo Truyền, Đuồn Xá, Hòa Mục, Nhân Dực, Thanh Khê, Thanh Nghĩa, Tiên Lý.
 +</​p><​p>​Hiện nay, xã có một số di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh như: Đình Thanh Khê, đình Thanh Nghĩa, Chùa Đạo Truyền, đình Tiên Lý
 +</p>
  
 +<​p>​Đình Thanh Khê thờ Nguyễn Ninh, Nguyễn Tĩnh là 2 vị tướng nhà Đinh gặp thời loạn lạc 12 sứ quân đã tập hợp trai tráng vùng Bình Lục tập luyện võ nghệ để bảo vệ quê hương. Khi Đinh Bộ Lĩnh nổi dậy các ông đã theo về để đánh dẹp 12 sứ quân, lập nhiều công trạng lớn.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181030091119
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 903/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36002/​2097152 bytes
 +Template argument size: 618/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1754/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 175.951 ​     1 -total
 + ​59.41% ​ 104.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.34% ​  ​97.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.58% ​  ​37.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.34% ​  ​34.028 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.76% ​  ​27.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.06% ​  ​19.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​igrave;​nh_L&#​7909;​c
 +  8.69%   ​15.290 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.37%   ​12.964 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_Nam
 +  7.00%   ​12.315 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1243627-0!canonical and timestamp 20181030091118 and revision id 44241988
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)