User Tools

Site Tools


31--n-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--n-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ân Tình</​b>​ là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Lương Thượng, xã Lạng San.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp xã Lương Thành, xã Văn Minh.</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Văn Minh.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Côn Minh, xã Kim Hỉ.</​li></​ul><​p>​Xã Ân Tình có diện tích 22,​56 km²,​ dân số năm 1999 là 989 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 44 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Ân Tình có diện tích 24 km², dân số khoảng 1053 người, mật độ dân số đạt 44 người/​km².<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Xã có suối Nà Dương-Nà Toàn chảy về phía bắc rồi đổ vào sông Bắc Giang.
 +</​p><​p>​Xã Ân Tình được chia thành các thôn bản: Nà Lẹng, Cốc Phja, Nà Dường, Nà Toản, Thẳm Mu.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181011004459
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 908/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36191/​2097152 bytes
 +Template argument size: 633/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2060/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 199.580 ​     1 -total
 + ​66.31% ​ 132.339 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.29% ​ 122.331 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.30% ​  ​48.500 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.55% ​  ​35.020 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.48% ​  ​24.898 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.01%   ​17.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Na_R&​igrave;​
 +  7.74%   ​15.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.51%   ​14.992 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.23%   ​12.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&#​7855;​c_K&#​7841;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242308-0!canonical and timestamp 20181011004458 and revision id 40663299
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--n-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)