User Tools

Site Tools


31--n-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--n-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ôn Lương</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã nằm ở phía tây của huyện và tiếp giáp với xã Bộc Nhiêu, Định Hóa ở phía tây và tây bắc, xã Phú Tiến, Định Hóa và Yên Đổ, Phú Lương ở phía đông bắc, xã Phủ Lý, Phú Lương ở phía đông, xã Hợp Thành, Phú Lương ở phía nam và xã Phúc Lương, Đại Từ ở phía tây nam.
 +</​p><​p>​Xã Ôn Lương được thành lập sau năm 1954 trên cơ sở chia tách xã Tam Hợp của thành ba xã mới là Tân Thành, Hợp Thành và Phủ Lý. Đến năm 1974, xã Tân Thành đổi tên thành xã Ôn Lương. Hiện nay, xã được chia thành 10 xóm: Na Tủn, Cây Thị, Đầm Rum, Thâm Trung, Thâm Đông,​Trung tâm, Bản Cái, Na Pặng, Xuân Trường, Khau Lai.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Trên địa bàn Ôn Lương có một số dòng suối là chi lưu của sông Đu. Hợp Thành có đường liên huyện nổi với thị trấn Đu và tỉnh lộ 264 tại huyện Đại Từ.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 17,​11 km²,​ dân số năm 1999 là 3279 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 192 người/​km².
 +</​p><​p>​Theo Niên giám Thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Ôn Lương có diện tích 16,​16 km²,​ dân số là 3224 người, mật độ dân cư là 199 người/​km². Ôn Lương là một trong 5 xã nằm trong dự án xây dựng vùng sản xuất lúa nếp vải đặc sản của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ năng suất đạt 41 tạ/​ha.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Thế mạnh của xã Ôn Lương là có nhiều rừng, đất sản xuất nông nghiệp, có diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Ôn Lương cũng là một trong 19 xã An toàn khu (ATK) của tỉnh Thái Nguyên<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181011124322
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.251 seconds
 +Preprocessor visited node count: 964/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38556/​2097152 bytes
 +Template argument size: 753/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4685/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.078/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.22 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.569 ​     1 -total
 + ​57.72% ​ 114.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.72% ​ 104.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.64% ​  ​50.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.70% ​  ​38.916 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.62% ​  ​36.792 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.78%   ​15.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_L&#​432;&#​417;​ng
 +  6.51%   ​12.860 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.46%   ​12.768 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.03%   ​11.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1251368-0!canonical and timestamp 20181011124321 and revision id 40663288
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
31--n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)