User Tools

Site Tools


31--n-h-o-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--n-h-o-ng-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31--n-h-o-ng-la-gi [2018/11/28 09:03] (current)
thaoit
Line 74: Line 74:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242166-0!canonical and timestamp 20181012223653 and revision id 40663306 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242166-0!canonical and timestamp 20181012223653 and revision id 40663306
  ​--></​div>​  ​--></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Facebook ảnh hưởng đến sức khỏe t&​acirc;​m thần của ch&​uacute;​ng ta như thế n&​agrave;​o?</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<​p>​C&​oacute;​ thể bạn đ&​atilde;​ biết, v&​agrave;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu cũng đ&​atilde;​ x&​aacute;​c nhận, đ&​oacute;​ chắc chắc kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ th&​oacute;​i quen tốt đối với t&​acirc;​m l&​yacute;​ đ&​aacute;​m đ&​ocirc;​ng của ch&​uacute;​ng ta. Viện Nhi khoa Mỹ đ&​atilde;​ từng cảnh b&​aacute;​o về những t&​aacute;​c động ti&​ecirc;​u cực của mạng x&​atilde;​ hội l&​ecirc;​n trẻ nhỏ v&​agrave;​ lứa tuổi teen, bao gồm c&​aacute;​c h&​agrave;​nh vi cyber-bully (bắt nạt qua mạng) v&​agrave;​ &​ldquo;​trầm cảm Facebook&​rdquo;​. Nhưng nhiều thế hệ người trưởng th&​agrave;​nh c&​oacute;​ lẽ cũng gặp phải những nguy cơ như vậy.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ cho thấy <a href="​http://​knstech.net">​mạng x&​atilde;​ hội</​a>​ thực ra kh&​ocirc;​ng tốt cho sức khoẻ t&​acirc;​m thần của ch&​uacute;​ng ta, v&​agrave;​ đ&​ocirc;​i l&​uacute;​c n&​oacute;​ c&​ograve;​n g&​acirc;​y kh&​aacute;​ nhiều t&​aacute;​c hại nữa.</​p>​ 
 +<​p><​strong id="​aui_3_2_0_1135">​Facebook v&​agrave;​ mạng x&​atilde;​ hội g&​acirc;​y nghiện mạnh</​strong></​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia vẫn chưa ho&​agrave;​n to&​agrave;​n đồng t&​igrave;​nh về việc liệu chứng nghiện Internet c&​oacute;​ phải l&​agrave;​ một thứ c&​oacute;​ thật hay kh&​ocirc;​ng,​ chứ chưa n&​oacute;​i đến chứng nghiện mạng x&​atilde;​ hội. Nhưng c&​oacute;​ một v&​agrave;​i chứng cứ cho thấy cả hai thứ tr&​ecirc;​n đều tồn tại. Một nghi&​ecirc;​n cứu đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ thực hiện bởi Đại học Nottingham Trent đ&​atilde;​ nh&​igrave;​n lại một nghi&​ecirc;​n cứu trước đ&​acirc;​y về c&​aacute;​c đặc t&​iacute;​nh t&​acirc;​m l&​yacute;​ học, nh&​acirc;​n c&​aacute;​ch v&​agrave;​ việc sử dụng mạng x&​atilde;​ hội. C&​aacute;​c t&​aacute;​c giả kết luận rằng &​ldquo;<​em>​nếu n&​oacute;​i rằng c&​oacute;​ hội chứng &​lsquo;​Rối loạn nghiện Facebook&​rsquo;​ th&​igrave;​ cũng hợp l&​yacute;&​hellip;​ bởi những người sử dụng mạng x&​atilde;​ hội qu&​aacute;​ nhiều thường c&​oacute;​ c&​aacute;​c biểu hiện ph&​ugrave;​ hợp với c&​aacute;​c ti&​ecirc;​u ch&​iacute;​ định nghĩa việc &​lsquo;​nghiện&​rsquo;,​ như lơ l&​agrave;​ cuộc sống c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ lo lắng về mặt t&​acirc;​m thần, muốn trốn tho&​aacute;​t,​ c&​oacute;​ những trải nghiệm thay đổi t&​acirc;​m trạng, tỏ ra khoan dung v&​agrave;​ muốn che giấu c&​aacute;​c h&​agrave;​nh vi nghiện</​em>&​rdquo;​ (Họ c&​ograve;​n ph&​aacute;​t hiện ra động lực khiến người ta d&​ugrave;​ng mạng x&​atilde;​ hội qu&​aacute;​ nhiều c&​ograve;​n kh&​aacute;​c nhau tuỳ thuộc v&​agrave;​o đặc điểm t&​iacute;​nh c&​aacute;​ch &ndash; người hướng nội v&​agrave;​ người hướng ngoại sử dụng mạng x&​atilde;​ hội v&​igrave;​ những l&​yacute;​ do kh&​aacute;​c nhau, người c&​oacute;​ xu hướng tự y&​ecirc;​u bản th&​acirc;​n cũng vậy).</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ c&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ x&​aacute;​c nhận người ta thường c&​oacute;​ xu hướng trải qua một qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh gọi l&​agrave;​ &​ldquo;​r&​uacute;​t lui&​rdquo;:​ một nghi&​ecirc;​n cứu v&​agrave;​i năm trước của Đại học Swansea cho thấy nhiều người đ&​atilde;​ gặp phải những triệu chứng t&​acirc;​m l&​yacute;​ của việc &​ldquo;​r&​uacute;​t lui&​rdquo;​ khi họ ngừng sử dụng mạng x&​atilde;​ hội (v&​agrave;​ cả ngừng sử dụng Internet nữa). Nghi&​ecirc;​n cứu tiếp theo tiếp tục cho thấy khi người ta ngừng sử dụng, họ c&​ograve;​n gặp phải những hiệu ứng sinh l&​yacute;​ nhỏ như dễ nhận thấy. T&​aacute;​c giả nghi&​ecirc;​n cứu, Phil Reed, cho biết: &​ldquo;<​em>​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ biết từ l&​acirc;​u rằng những người qu&​aacute;​ lệ thuộc v&​agrave;​o c&​aacute;​c thiết bị kỹ thuật số sẽ rơi v&​agrave;​o t&​igrave;​nh trạng lo lắng khi ngừng sử dụng ch&​uacute;​ng,​ nhưng nay ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i c&​oacute;​ thể thấy rằng những hiệu ứng t&​acirc;​m l&​yacute;​ kia c&​ograve;​n đi k&​egrave;​m với những thay đổi sinh l&​yacute;​ thực sự</​em>&​ldquo;​. Liệu điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ đ&​uacute;​ng với việc sử dụng mạng x&​atilde;​ hội hay kh&​ocirc;​ng vẫn chưa r&​otilde;​ r&​agrave;​ng,​ nhưng nhiều bằng chứng ri&​ecirc;​ng rẽ cho thấy c&​oacute;​ lẽ l&​agrave;​ đ&​uacute;​ng.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Mạng x&​atilde;​ hội l&​agrave;​m gia tăng buồn b&​atilde;,​ giảm hạnh ph&​uacute;​c</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Ch&​uacute;​ng ta c&​agrave;​ng d&​ugrave;​ng mạng x&​atilde;​ hội nhiều, ch&​uacute;​ng ta c&​agrave;​ng &​iacute;​t hạnh ph&​uacute;​c. Một nghi&​ecirc;​n cứu được thực hiện v&​agrave;​i năm trước ph&​aacute;​t hiện ra rằng sử dụng Facebook c&​oacute;​ mối li&​ecirc;​n hệ với việc con người c&​oacute;​ &​iacute;​t khoảnh khắc hạnh ph&​uacute;​c v&​agrave;​ &​iacute;​t h&​agrave;​i l&​ograve;​ng với cuộc sống hơn &ndash; trong một ng&​agrave;​y,​ bạn sử dụng Facebook c&​agrave;​ng nhiều, hai yếu tố vừa n&​ecirc;​u sẽ c&​agrave;​ng giảm đi. C&​aacute;​c t&​aacute;​c giả nhận định nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n của điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ lẽ l&​agrave;​ do Facebook l&​agrave;​m khơi gợi nhận thức biệt lập x&​atilde;​ hội theo một c&​aacute;​ch kh&​ocirc;​ng giống với những hoạt động cũng được ch&​uacute;​ng ta thực hiện một m&​igrave;​nh kh&​aacute;​c. &​ldquo;<​em>​Nh&​igrave;​n qua th&​igrave;,​ Facebook mang lại một nguồn t&​agrave;​i nguy&​ecirc;​n v&​ocirc;​ gi&​aacute;​ để thoả m&​atilde;​n những nhu cầu bằng c&​aacute;​ch cho ph&​eacute;​p mọi người kết nối tức th&​igrave;​. Thay v&​igrave;​ l&​agrave;​m tăng hạnh ph&​uacute;​c,​ như việc thường xuy&​ecirc;​n tương t&​aacute;​c với c&​aacute;​c mạng x&​atilde;​ hội thi&​ecirc;​n về &​ldquo;​ngoại tuyến&​rdquo;​ vẫn l&​agrave;​m,​ th&​igrave;​ tương t&​aacute;​c với Facebook lại mang đến kết quả ngược lại cho những người trưởng th&​agrave;​nh trẻ tuổi &ndash; n&​oacute;​i kh&​ocirc;​ng ngoa, Facebook c&​oacute;​ thể ph&​aacute;​ hoại hạnh ph&​uacute;​c</​em>&​ldquo;​.</​p>​ 
 +<​p>​Tr&​ecirc;​n thực tế, một nghi&​ecirc;​n cứu kh&​aacute;​c ph&​aacute;​t hiện ra rằng sử dụng mạng x&​atilde;​ hội c&​oacute;​ mối li&​ecirc;​n hệ đến việc con người cảm thấy c&​agrave;​ng c&​ocirc;​ lập với x&​atilde;​ hội hơn. Nh&​oacute;​m nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ x&​eacute;​t mức độ sử dụng 11 trang mạng x&​atilde;​ hội của mọi người, bao gồm Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vine, Snapchat v&​agrave;​ Reddit, v&​agrave;​ từ đ&​oacute;​ t&​igrave;​m mối tương quan với cảm gi&​aacute;​c bị c&​ocirc;​ lập với x&​atilde;​ hội của họ. Kh&​ocirc;​ng hề ngạc nhi&​ecirc;​n,​ h&​oacute;​a ra con người c&​agrave;​ng d&​agrave;​nh nhiều thời gian v&​agrave;​o c&​aacute;​c trang đ&​oacute;,​ họ c&​agrave;​ng cảm thấy bản th&​acirc;​n bị c&​ocirc;​ lập với x&​atilde;​ hội. V&​agrave;​ cảm gi&​aacute;​c bị c&​ocirc;​ lập với x&​atilde;​ hội l&​agrave;​ một trong những điều tệ nhất đối với ch&​uacute;​ng ta, cả về tinh thần lẫn thể chất.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​So s&​aacute;​nh cuộc sống của ch&​uacute;​ng ta với người kh&​aacute;​c l&​agrave;​ h&​agrave;​nh vi kh&​ocirc;​ng tốt cho sức khỏe t&​acirc;​m thần</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Một phần trong số c&​aacute;​c l&​yacute;​ do Facebook khiến người ta cảm thấy bị c&​ocirc;​ lập về mặt x&​atilde;​ hội (d&​ugrave;​ c&​oacute;​ lẽ họ kh&​ocirc;​ng thực sự như vậy) l&​agrave;​ bởi yếu tố &​ldquo;​so s&​aacute;​nh&​rdquo;​. Ch&​uacute;​ng ta rơi v&​agrave;​o c&​aacute;​i bẫy tự so s&​aacute;​nh bản th&​acirc;​n m&​igrave;​nh với người kh&​aacute;​c khi lướt Facebook, v&​agrave;​ đưa ra những đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ ch&​uacute;​ng ta so với họ như thế n&​agrave;​o. Một nghi&​ecirc;​n cứu về việc ch&​uacute;​ng ta so s&​aacute;​nh m&​igrave;​nh với c&​aacute;​c b&​agrave;​i đăng kh&​aacute;​c,​ theo hướng &​ldquo;​l&​ecirc;​n&​rdquo;​ hoặc &​ldquo;​xuống&​rdquo;​ &ndash; tức cảm gi&​aacute;​c ch&​uacute;​ng ta tốt hơn hay tệ hơn bạn b&​egrave;​ m&​igrave;​nh &ndash; cho thấy cả hai loại so s&​aacute;​nh đều khiến người ta cảm thấy tệ hơn, một kết quả rất ngạc nhi&​ecirc;​n khi m&​agrave;​ ngo&​agrave;​i đời thực, chỉ c&​oacute;​ so s&​aacute;​nh theo hướng &​ldquo;​l&​ecirc;​n&​rdquo;​ (cảm thấy người kh&​aacute;​c c&​oacute;​ g&​igrave;​ đ&​oacute;​ tốt hơn bạn) mới khiến người ta cảm thấy tệ. Nhưng trong thế giới của mạng x&​atilde;​ hội, c&​oacute;​ vẻ như bất kỳ loại so s&​aacute;​nh n&​agrave;​o cũng c&​oacute;​ li&​ecirc;​n hệ với c&​aacute;​c triệu chứng trầm cảm.</​p>​ 
 +<​p><​strong id="​aui_3_2_0_1144">​Điều đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể dẫn đến sự ganh tị &ndash; dẫn ch&​uacute;​ng ta v&​agrave;​o một v&​ograve;​ng luẩn quẩn</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Kh&​ocirc;​ng hề lạ khi yếu tố &​ldquo;​so s&​aacute;​nh&​rdquo;​ n&​oacute;​i tr&​ecirc;​n dẫn đến sự ganh tỵ. Hầu hết mọi người sẽ thừa nhận rằng việc xem h&​igrave;​nh ảnh về những chuyến đi chơi đầy th&​uacute;​ vị hay những đứa nh&​oacute;​c ngoan ngo&​atilde;​n của người kh&​aacute;​c l&​agrave;​ rất dễ g&​acirc;​y đố kỵ. C&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ cho thấy sử dụng mạng x&​atilde;​ hội c&​oacute;​ thể k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch cảm gi&​aacute;​c ganh tỵ. Cụ thể, &​ldquo;<​em>​những việc g&​acirc;​y đố kỵ diễn ra rất nhiều tr&​ecirc;​n Facebook, cho thấy bằng chứng Facebook l&​agrave;​ nơi sinh s&​ocirc;​i nảy nở của những cảm gi&​aacute;​c kh&​ocirc;​ng mấy tốt đẹp</​em>&​ldquo;​. C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu n&​oacute;​i th&​ecirc;​m rằng cảm gi&​aacute;​c đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể trở th&​agrave;​nh một v&​ograve;​ng luẩn quẩn: cảm gi&​aacute;​c ganh tỵ c&​oacute;​ thể khiến một người muốn biến cuộc đời của ch&​iacute;​nh họ tốt hơn, v&​agrave;​ đăng tải c&​aacute;​c b&​agrave;​i viết g&​acirc;​y đố kỵ của ch&​iacute;​nh họ, v&​ocirc;​ t&​igrave;​nh tạo ra v&​ograve;​ng lặp v&​ocirc;​ tận của việc đăng b&​agrave;​i &ndash; cảm thấy ganh tỵ.</​p>​ 
 +<​p>​Một nghi&​ecirc;​n cứu kh&​aacute;​c tập trung v&​agrave;​o sự kết nối giữa đố kỵ v&​agrave;​ trầm cảm trong khi d&​ugrave;​ng Facebook, v&​agrave;​ ph&​aacute;​t hiện ra rằng sự đố kỵ l&​agrave;​ cầu nối giữa Facebook v&​agrave;​ t&​igrave;​nh trạng trầm cảm. Khi sự đố kỵ được kiểm so&​aacute;​t,​ Facebook &​iacute;​t g&​acirc;​y trầm cảm hơn. Do đ&​oacute;​ c&​oacute;​ lẽ sự đố kỵ ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n ch&​iacute;​nh trong mối quan hệ Facebook &ndash; t&​igrave;​nh trạng trầm cảm.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Ch&​uacute;​ng ta ch&​igrave;​m trong ảo tưởng nghĩ rằng mạng x&​atilde;​ hội gi&​uacute;​p được m&​igrave;​nh</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Một phần trong v&​ograve;​ng lặp kh&​ocirc;​ng l&​agrave;​nh mạnh kia l&​agrave;​ ch&​uacute;​ng ta lu&​ocirc;​n t&​igrave;​m về với mạng x&​atilde;​ hội, d&​ugrave;​ n&​oacute;​ khiến ch&​uacute;​ng ta cảm thấy kh&​ocirc;​ng tốt. Nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n c&​oacute;​ lẽ l&​agrave;​ bởi một kh&​aacute;​i niệm gọi l&​agrave;​ &​ldquo;​lỗi dự b&​aacute;​o&​rdquo;:​ như thuốc phiện, ch&​uacute;​ng ta nghĩ t&​igrave;​m c&​aacute;​ch giải quyết vấn đề sẽ c&​oacute;​ &​iacute;​ch,​ nhưng n&​oacute;​ thực ra khiến ch&​uacute;​ng ta cảm thấy tệ hơn, xuất ph&​aacute;​t từ một lỗi trong khả năng dự b&​aacute;​o phản ứng của ch&​iacute;​nh ch&​uacute;​ng ta. Một nghi&​ecirc;​n cứu tập trung việc người ta cảm thấy thế n&​agrave;​o sau khi d&​ugrave;​ng Facebook v&​agrave;​ họ nghĩ m&​igrave;​nh sẽ cảm thấy thế n&​agrave;​o nếu d&​ugrave;​ng Facebook. Như c&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu kh&​aacute;​c,​ những người tham gia hầu hết lu&​ocirc;​n cảm thấy tệ hơn sau khi d&​ugrave;​ng mạng x&​atilde;​ hội n&​agrave;​y,​ so với những người tham gia c&​aacute;​c hoạt động kh&​aacute;​c. Nhưng một thử nghiệm tiếp sau cho thấy người ta nh&​igrave;​n chung tin rằng họ cảm thấy tốt hơn sau khi d&​ugrave;​ng Facebook, kh&​ocirc;​ng phải tệ hơn. Tất nhi&​ecirc;​n,​ đ&​acirc;​y kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ một trường hợp điển h&​igrave;​nh,​ m&​agrave;​ c&​oacute;​ vẻ giống như một m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh trong c&​aacute;​c loại nghiện kh&​aacute;​c.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Nhiều bạn tr&​ecirc;​n mạng x&​atilde;​ hội kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ nghĩa bạn c&​oacute;​ <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​quan hệ x&​atilde;​ hội</​a>​ tốt</​strong></​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​i năm trước, một nghi&​ecirc;​n cứu ph&​aacute;​t hiện ra rằng c&​oacute;​ nhiều bạn hơn tr&​ecirc;​n mạng x&​atilde;​ hội kh&​ocirc;​ng nhất thiết c&​oacute;​ nghĩa bạn c&​oacute;​ một cuộc sống x&​atilde;​ hội tốt hơn &ndash; c&​oacute;​ một lượng bạn b&​egrave;​ nhất định m&​agrave;​ bộ n&​atilde;​o của ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ thể xử l&​yacute;​ được, v&​agrave;​ n&​oacute;​ đ&​ograve;​i hỏi tương t&​aacute;​c x&​atilde;​ hội thực thụ (kh&​ocirc;​ng phải ảo) để c&​oacute;​ thể duy tr&​igrave;​ những t&​igrave;​nh bạn đ&​oacute;​. Do đ&​oacute;,​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ chuyện bạn giao thiệp nhiều tr&​ecirc;​n Facebook tức bạn c&​oacute;​ quan hệ x&​atilde;​ hội tốt ngo&​agrave;​i đời thực. Bởi sự c&​ocirc;​ đơn c&​oacute;​ li&​ecirc;​n quan đến v&​ocirc;​ số c&​aacute;​c vấn đề sức khỏe v&​agrave;​ sức khỏe t&​acirc;​m thần (bao gồm cả&​hellip;​chết sớm), quan trọng l&​agrave;​ bạn phải c&​oacute;​ được sự hỗ trợ của bạn b&​egrave;​ từ thế giới b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i. Thời gian d&​agrave;​nh cho bạn b&​egrave;​ ảo kh&​ocirc;​ng mang lại hiệu ứng trị liệu như thời gian d&​agrave;​nh cho bạn b&​egrave;​ thật.</​p>​ 
 +<​p>​Tất cả những điều tr&​ecirc;​n kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ &​yacute;​ n&​oacute;​i mạng x&​atilde;​ hội kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ lợi &​iacute;​ch g&​igrave;​ &ndash; hiển nhi&​ecirc;​n,​ n&​oacute;​ gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng ta kết nối c&​ugrave;​ng nhau từ những khoảng c&​aacute;​ch rất xa, v&​agrave;​ gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng ta t&​igrave;​m kiếm những người đ&​atilde;​ &​ldquo;​mất dấu&​rdquo;​ nhiều năm. Nhưng lướt mạng x&​atilde;​ hội khi bạn c&​oacute;​ ch&​uacute;​t thời gian rảnh, hay tệ hơn l&​agrave;​ cần điều g&​igrave;​ đ&​oacute;​ để kh&​iacute;​ch lệ tinh thần, l&​agrave;​ một &​yacute;​ tưởng rất tệ. V&​agrave;​ c&​aacute;​c nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ cho thấy tạm ngừng d&​ugrave;​ng Facebook c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p tăng cường sức khỏe t&​acirc;​m thần. Nếu bạn dũng cảm, h&​atilde;​y thử ngừng một thời gian v&​agrave;​ xem t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh ra sao. V&​agrave;​ nếu bạn quyết định tiếp tục d&​ugrave;​ng Facebook, th&​igrave;​ &​iacute;​t nhất cũng n&​ecirc;​n d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ giờ giấc.</​p>​ 
 +<​p><​em>​Theo Forbes</​em></​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31--n-h-o-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/28 09:03 by thaoit