User Tools

Site Tools


31--n-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31--n-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
31--n-h-a-la-gi [2018/11/28 06:20] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242173-0!canonical and timestamp 20181010154411 and revision id 40663308 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1242173-0!canonical and timestamp 20181010154411 and revision id 40663308
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​SAPO,​ giải ph&​aacute;​p,​ tăng doanh thu, cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ, Đ&​agrave;​ Nẵng</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb">​Chiều ng&​agrave;​y 25/11/2018, Sapo c&​ugrave;​ng c&​aacute;​c đơn vị đồng h&​agrave;​nh Zalo Business, VNPay, Phong Vũ, Beemart đ&​atilde;​ tổ chức sự kiện Ng&​agrave;​y hội c&​ocirc;​ng nghệ Sapo nhằm tri &​acirc;​n kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng đồng thời mang đến c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p tăng trưởng doanh thu cho c&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ</​a>​ tại Đ&​agrave;​ Nẵng.</​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="">​ 
 +<​p>​Đ&​agrave;​ Nẵng được đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ l&​agrave;​ nơi c&​oacute;​ tiềm năng cao về du lịch v&​agrave;​ đặc biệt thị trường b&​aacute;​n lẻ khu vực Đ&​agrave;​ Nẵng ho&​agrave;​n to&​agrave;​n c&​oacute;​ cơ hội ph&​aacute;​t triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Theo số liệu Theo số liệu từ Cục thống k&​ecirc;​ Đ&​agrave;​ Nẵng, tổng mức b&​aacute;​n lẻ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a v&​agrave;​ dịch vụ tr&​ecirc;​n địa b&​agrave;​n th&​agrave;​nh phố trong 6 th&​aacute;​ng đầu năm 2018 đạt 50.000 tỷ đồng, tăng 12% so với c&​ugrave;​ng kỳ năm 2017. Trong đ&​oacute;,​ khu vực kinh tế tư nh&​acirc;​n chiếm đến 92% tr&​ecirc;​n tổng doanh thu h&​agrave;​ng h&​oacute;​a.</​p>​ 
 +<​p>​Vậy l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o để c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ c&​oacute;​ tăng trưởng doanh thu tốt trước sự cạnh tranh của c&​aacute;​c doanh nghiệp, tập đo&​agrave;​n đầu tư trong v&​agrave;​ ngo&​agrave;​i nước? L&​agrave;​m thế n&​agrave;​o ứng dụng được c&​ocirc;​ng nghệ để tối ưu chi ph&​iacute;​ vận h&​agrave;​nh?</​p>​ 
 +<​p>​Anh Trần Trọng Tuyến &ndash; CEO C&​ocirc;​ng ty Cổ phần C&​ocirc;​ng nghệ Sapo cho biết: M&​ocirc;​ h&​igrave;​nh ti&​ecirc;​u chuẩn của b&​aacute;​n lẻ hiện nay l&​agrave;​ m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh đa k&​ecirc;​nh. Theo đ&​oacute;,​ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng đa k&​ecirc;​nh (Omnichannel) l&​agrave;​ h&​igrave;​nh thức b&​aacute;​n h&​agrave;​ng gi&​uacute;​p gia tăng trải nghiệm của kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng m&​agrave;​ tại đ&​oacute;,​ sản phẩm của doanh nghiệp được b&​aacute;​n tr&​ecirc;​n nhiều k&​ecirc;​nh như mạng x&​atilde;​ hội, website, c&​aacute;​c s&​agrave;​n thương mại điện tử &​nbsp;​hay tại cửa h&​agrave;​ng. &​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ Sapo l&​agrave;​ nền tảng quản l&​yacute;​ v&​agrave;​ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng đa k&​ecirc;​nh đầu ti&​ecirc;​n tại Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản l&​yacute;​ v&​agrave;​ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng tr&​ecirc;​n tất cả c&​aacute;​c k&​ecirc;​nh từ online đến offline. H&​agrave;​ng h&​oacute;​a,​ kho h&​agrave;​ng v&​agrave;​ kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng được quản l&​yacute;​ duy nhất tại Sapo. Sapo hỗ trợ xử l&​yacute;​ đơn h&​agrave;​ng từ A đến Z. B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;,​ Sapo c&​ograve;​n hỗ trợ b&​aacute;​o c&​aacute;​o tồn kho ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c đến từng k&​ecirc;​nh v&​agrave;​ hơn 100 loại b&​aacute;​o c&​aacute;​o b&​aacute;​n h&​agrave;​ng chuy&​ecirc;​n s&​acirc;​u.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ lần đầu ti&​ecirc;​n ng&​agrave;​y hội c&​ocirc;​ng nghệ Sapo được tổ chức tại Đ&​agrave;​ Nẵng. Trong thời gian n&​agrave;​y,​ Sapo đẩy mạnh hỗ trợ c&​ocirc;​ng nghệ quản l&​yacute;​ cho c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ cũng như c&​aacute;​c shop online kinh doanh tại c&​aacute;​c tỉnh miền Trung, đặc biệt l&​agrave;​ Đ&​agrave;​ Nẵng. Theo đ&​oacute;,​ tại tất cả c&​aacute;​c tỉnh, th&​agrave;​nh miền Trung, Sapo đều cử nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n đến tương t&​aacute;​c,​ tư vấn cho doanh nghiệp về những kh&​oacute;​ khăn m&​agrave;​ họ phải đối mặt trong thời gian tới, giới thiệu ứng dụng <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ</​a>​ Sapo để giải quyết b&​agrave;​i to&​aacute;​n kinh doanh.B&​ecirc;​n cạnh đ&​oacute;,​ Sapo c&​ograve;​n ch&​uacute;​ trọng việc đ&​agrave;​o tạo để n&​acirc;​ng cao nhận thức cho người d&​acirc;​n v&​agrave;​ doanh nghiệp. Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kết hợp với c&​aacute;​c trường Đại học, c&​aacute;​c Sở Ban Ng&​agrave;​nh để đưa c&​aacute;​c chương tr&​igrave;​nh đ&​agrave;​o tạo về thương mại điện tử đến c&​aacute;​c doanh nghiệp miền Trung&​rdquo;,​ &​ocirc;​ng Trần Quang Tuyến cho biết th&​ecirc;​m.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<div id="">​ 
 +<​p>​Chị Th&​aacute;​i Thy, chủ cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n tranh tại 172 Trần Ph&​uacute;​ Đ&​agrave;​ Nẵng cho biết: Cửa h&​agrave;​ng ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i vừa b&​aacute;​n h&​agrave;​ng online, vừa b&​aacute;​n offline. Với số lượng sản phẩm đa dạng về mẫu m&​atilde;,​ việc quản l&​yacute;​ c&​aacute;​c đơn h&​agrave;​ng trước đ&​acirc;​y đều thực hiện bằng thủ c&​ocirc;​ng n&​ecirc;​n rất dễ bị nhầm lẫn. Giải ph&​aacute;​p c&​ocirc;​ng nghệ Sapo đ&​atilde;​ hỗ trợ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i rất nhiều trong việc quản l&​yacute;​ sản phẩm, đơn h&​agrave;​ng đồng thời với việc quản l&​yacute;​ được cơ sở dữ liệu kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng gi&​uacute;​p ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i thực hiện tốt hơn việc chăm s&​oacute;​c kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng. Th&​ecirc;​m v&​agrave;​o đ&​oacute;,​ chi ph&​iacute;​ cho việc sử dụng giải ph&​aacute;​p n&​agrave;​y l&​agrave;​ 5 triệu đồng năm. Mức chi ph&​iacute;​ n&​agrave;​y kh&​aacute;​ ph&​ugrave;​ hợp với c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ t&​agrave;​i Đ&​agrave;​ Nẵng.</​p>​ 
 +<​p>​Tại sự kiện, c&​aacute;​c doanh nghiệp, chủ cửa h&​agrave;​ng b&​aacute;​n lẻ được nghe chị Tống Thị Ngọc &​Aacute;​nh &ndash; CEO chuỗi cửa h&​agrave;​ng đồ l&​agrave;​m b&​aacute;​nh Beemart chia sẻ kinh nghiệm từ một c&​ocirc;​ chủ nhỏ b&​aacute;​n đồ l&​agrave;​m b&​aacute;​nh online, sau 3 năm đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t triển th&​agrave;​nh chuỗi 7 chi nh&​aacute;​nh từ Bắc v&​agrave;​o Nam với 1.000 đơn h&​agrave;​ng mỗi ng&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Ngo&​agrave;​i ra, người tham gia cũng được c&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia từ c&​aacute;​c thương hiệu lớn như Zalo, VNPay, Phong Vũ chia sẻ những kinh nghiệm để tiếp cận kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tiềm năng th&​ocirc;​ng qua quảng c&​aacute;​o,​ gia tăng trải nghiệm trong thanh to&​aacute;​n tại cửa h&​agrave;​ng&​hellip;</​p>​ 
 +<​p>​Đặc biệt, tại sự kiện c&​ograve;​n c&​oacute;​ hoạt động tri &​acirc;​n tất cả người tham gia với những m&​oacute;​n qu&​agrave;​ rất thiết thực cho việc b&​aacute;​n h&​agrave;​ng như tivi, điện thoại, m&​aacute;​y t&​iacute;​nh,​ g&​oacute;​i dịch vụ quản l&​yacute;​ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng&​hellip;​ với tổng giải thưởng l&​ecirc;​n tới hơn 100 triệu đồng.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31--n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/28 06:20 by thaoit